ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?
                                               

Athroniaeth y meddwl

Cangen o athroniaeth yn ymwneud ag ontoleg a natur y meddwl a’i berthynas âr corff yw athroniaeth y meddwl. Y prif bwnc syn tynnu sylw athroniaeth y meddwl ydy problem y meddwl a’r corff. Datblygodd y gysyniadaeth gyfoes ynglŷn ag athroniaeth y m ...

                                               

Athroniaeth

Astudiaeth o sut y dylem fyw, sut mae pethaun bodoli, natur gwybod, a rhesymeg yw athroniaeth. Mae athroniaeth yn astudiaeth o broblemau cyffredinol a gwaelodol syn ymwneud â bodolaeth, gwybodaeth, gwerthoedd, rheswm ac iaith. Gellir gwahaniaethu ...

                                               

Athroniaeth ddadansoddol

Athroniaeth syn pwysleisio iaith a rhesymeg wrth ddadansoddi cysyniadau yw athroniaeth ddadansoddol. Gall y term gyfeirion fwy penodol at fudiad amlwg yn athroniaeth y gwledydd Saesneg eu hiaith ac yn Llychlyn a darddodd or traddodiad empiraidd. ...

                                               

Eliot (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am T. S. Eliot gan R. Gerallt Jones yw Cyfres y Meddwl Modern: Eliot. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Barth (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am y meddyliwr Karl Barth gan D. Densil Morgan yw Cyfres y Meddwl Modern: Barth. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Evans-Pritchard (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am E. E. Evans-Pritchard gan Dafydd Jenkins yw Cyfres y Meddwl Modern: Evans-Pritchard. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Athroniaeth Farcsaidd

Athroniaethau sydd yn tynnu ar fateroliaeth hanesyddol Karl Marx, neu ar syniadau economaidd a gwleidyddol Marcsiaeth, yw athroniaeth Farcsaidd. Ymysg y datblygiadau ar Athroniaeth Farcsaidd mae Ysgol Frankfurt a welwyd esblygu syniadaeth Farcsai ...

                                               

Darwin (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am Charles Darwin gan R. Elwyn Hughes yw Cyfres y Meddwl Modern: Darwin. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1981. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Toynbee (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am Toynbee gan C. R. Williams yw Cyfres y Meddwl Modern: Toynbee. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1980. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Bonhoeffer (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am y meddyliwr Bonhoeffer gan Harri Williams yw Cyfres y Meddwl Modern: Bonhoeffer. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1981. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Bultmann (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am y meddyliwr modern Bultmann gan Eryl Wynn Davies yw Cyfres y Meddwl Modern: Bultmann. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1984. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Freud (Y Meddwl Modern)

Astudiaethau or seicolegydd enwog Sigmund Freud gan Harri Pritchard Jones yw Cyfres y Meddwl Modern: Freud. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Rhyddfeddyliaeth

Agwedd o feddwl syn ymlynu wrth reswm yn hytrach na dogma ac awdurdod yw rhyddfeddyliaeth neu ryddfeddwl. Defnyddir y gair yn enwedig mewn materion ffydd a diwinyddiaeth, ac felly mae rhyddfeddyliaeth yn gysylltiedig â ffurfiau ar sgeptigiaeth gr ...

                                               

Meddwl grŵp

Ffenomen seicolegol syn digwydd o fewn i grŵp o bobl yw meddwl grŵp ; maer dyhead am harmoni neu gydymffurfiaeth yn arwain at wneud penderfyniadau afresymol neu gamweithredol. Mae aelodaur grŵp yn ceisio lleihau effaith gwrthdaro a chyrraedd pend ...

                                               

Gerwyn Williams

Mae Gerwyn Wiliams yn fardd Cymraeg a enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Nedd ar cyffiniau 1994. Magwyd ef yn Llangefni ac yn y Trallwng. Astudiodd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth lle graddiodd yn y Gymraeg. Cafodd swydd f ...

                                               

Rhethreg

Celfyddyd neu astudiaeth llefaru ac ysgrifennu yw rhethreg, rheitheg, areitheg neu areithyddiaeth. Yn ei ystyr eangaf, maer gair hwn yn golygur ddamcaniaeth o huodledd, pa un ai llafaredig neu ysgrifenedig. Ei amcan yw egluror arferion sydd yn rh ...

                                               

Ysgol Frankfurt

Ysgol Frankfurt ywr enw ar yr ysgol ddeallusol a ddatblygodd syniadau ym maes Marcsiaeth Newydd, Cymdeithaseg a Theori Gymdeithasol yn yr 20g. Yn ganolog i Ysgol Frankfurter ywr cysyniad o theori beirniadol. Daw enwr grŵp o Brifysgol Frankfurt-am ...

                                               

Menyw ym Merlin

Maer llyfr Menyw ym Merlin yn gofiant anhysbys gan Almaenes. Datgelwyd yn 2003 mair newyddiadurwraig Marta Hillers oedd yr awdures. Bu farw yn 2001. Maer dyddiadur manwl yn cwmpasur wythnosau rhwng 20 Ebrill a 22 Mehefin 1945, yn ystod cwymp Berl ...

                                               

Llenyddiaeth y Dadeni

Rhan o fudiad y Dadeni Dysg yn niwylliant Ewrop y 15g ar 16g oedd llenyddiaeth y Dadeni. Ymgododd ei nodweddion cynharaf yn yr Eidal yn y 13g a 14g. Nodweddir gan yr adferiad o ddyneiddiaeth a dylanwadau eraill llên glasurol Roeg a Lladin. Lledae ...

                                               

Community (cyfres teledu)

Cyfres deledu gomedi Americanaidd yw Community a grewyd gan Dan Harmon a ddarlledwyd ar NBC ac Yahoo! Screen rhwng 17 Medi 2009 a 2 Mehefin 2015. Maer gyfres yn dilyn cast ensemble o gymeriadau a chwaraewyd gan Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny ...

                                               

Credo

Cyflwr seicolegol lle mae gan unigolyn osodiad neu gynsail y mae ef neu hi or farn sydd yn wir ydy credo. Yng Ngwlad Groeg Hynafol, defnyddiodd athronwyr ddau air i ddisgrifior cysyniad: "pistis" a "doxa".

                                               

Symffoni rhif 3 (Górecki)

Symffoni â thri symudiad yw Symffoni rhif 3, Opws 36, a elwir hefyd yn Symffoni Caneuon Gofidus. Cyfansoddodd Henryk Górecki hi yn Katowice, Gwlad Pwyl, rhwng mis Hydref a mis Tachwedd 1976. Maer symffoni yn enghraifft or trawsnewidiad a fu rhwng ...

                                               

Rhestr o bobl gyda chofnod ar y Bywgraffiadur Cymreig Arlein

Dylid edrych ar y rhestr hon fel rhestr ar waith, anorffenedig! Nodir pob person sydd yn y Bywgraffiadur Cymreig Arlein. Pan nodir eu dyddiad au man geni cant eu hychwanegun otomatig ir Rhestr Cymry ar Wici. Ceir rhestr o ferched yn unig hefyd. C ...

                                               

Cysyniad

Uned gwybyddol o ystyr - syniad haniaethol neu symbol meddyliol a ddiffinir weithiau fel "uned o wybodaeth", a greir gan unedau eraill syn gweithredu fel ei nodweddion, yw cysyniad. Gan amlaf cysylltir cysyniad gyda chynrychiolaeth mewn iaith neu ...

                                               

Metaffiseg

Cangen o athroniaeth syn ymwneud ag egwyddorion sylfaenol yw metaffiseg. Ei nod yw cael gwybod am wir ystyr pethau au hanfod, ac felly maen astudio yn bennaf cysyniadau haniaethol, hynny yw pethau nad oes modd eu profin ddiriaethol.

                                               

Empiriaeth

Damcaniaeth athronyddol syn dibynnu ar brofiad fel ffynhonnell gwybodeth yw empiriaeth neu weithiau profiadaeth. Modd o resymu a posteriori ywr dull empiraidd syn dibynnu ar dystiolaeth a gaffaelir drwy arsylwi ac arbrofi. Cafodd yr athrawiaeth e ...

                                               

Darlunydd

Arlunydd graffeg yw darlunydd syn arbenigo mewn gwella ac egluro ysgrifennu drwy greu portread gweledol syn cydfynd gyda chynnwys y testun. Gall pwrpas y darlunio amrywio, o egluro cysyniadau cymleth, neu egluro pethau syn anodd iw disgrifio mewn ...

                                               

Dadansoddiad mathemategol

Dadansoddi mathemategol ywr gangen o fathemateg syn dibynnu ar y cysyniadau o derfannau a damcaniaethau perthnasol, megis deilliant, yr integru, differu, mesur, y gyfres anfeidraidd, a ffwythiannau dadansoddol. Yn aml, fe astudir y pynciau hyn yn ...

                                               

Pechod

Trosedd neu ddrygioni yw pechod. Gelwir rhywun sydd wedi pechu yn bechadur. Mae athroniaeth helaeth ar y testun, ac maer syniad wedi treiddio i athroniaeth seciwlar hefyd. Mae cysyniadau fel euogrwydd a bai ynghlwm wrth seicoleg pechod. Yn y trad ...

                                               

Realaeth (athroniaeth)

Athroniaeth yw realaeth syn honni fod i gysyniadau hollgyffredinol fodolaeth real syn annibynnol ar ganfyddiad dynol. Fei chyferbynnir ag enwoliaeth, yr athrawiaeth syn dal taw enwau yn unig yw cysyniadau cyffredinol ac haniaethol a heb realiti s ...

                                               

Ffenomen

Yn athroniaeth, gwrthrych canfyddiad yw ffenomen, weithiau gorddangos neu synolygfa, hynny yw peth a ymddengys ac syn destun profiad y synhwyrau. Cyferbynnir ffenomenau âr cysyniadau haniaethol ac ati a ddeallir drwyr meddwl yn unig.

                                               

Enwoliaeth

Athroniaeth yw enwoliaeth syn dal taw enwau yn unig yw cysyniadau cyffredinol ac haniaethol a heb realiti syn cyfateb iddynt. Fei chyferbynnir â realaeth, yr athrawiaeth syn honni fod i gysyniadau hollgyffredinol fodolaeth real. Enwoliaeth oedd u ...

                                               

Geirfar Drydedd Reich

Kristallnacht – "Noson y Gwydr Toredig", ymgyrch braw yn erbyn yr Iddewon ar draws yr Almaen ar 10 Tachwedd, 1938 Kraft durch Freude KdF – "Cryfder drwy Lawenydd"; mudiad gan y lywodraeth i roi cyfleoedd hamdden rhad ir gweithwyr

                                               

Syniad

Yn ei ystyr mwyaf elfennol, rhywbeth sydd yn yr ymennydd pan fo rhywun yn meddwl yw syniad. Yn aml iawn, caiff syniadau eu creu fel cynrychioliad delweddol; h.y. delwedd o ryw wrthrych. Mewn cyd-destunau eraill, ystyrir syniadau yn gysyniadau, er ...

                                               

Set (mathemateg)

Mewn mathemateg, mae set yn gasgliad o wrthrychau gwahanol, a ystyrir fel gwrthrych. Er enghraifft, maer rhifau 2, 4, a 6 yn unedau unigryw wrth eu hystyried ar wahân, ond pan gânt eu hystyried ar y cyd, mewn grŵp, maent yn ffurfio set sengl o dr ...

                                               

Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd

Sefydlwyd Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar 3 Ebrill 1987 i ailddatblygu hen ardaloedd diwydiannol Caerdydd i greu Bae Caerdydd.

                                               

Model biofeddygol

Maer model biofeddygol syn gyffredin yn niwylliannaur gorllewin wedi esblygu or cynsail o gadwr gweithlun ffit i weithion gynhyrchiol’ trwy drin anhwylderaun effeithiol wrth iddyn nhw ymgodi, ac er bod ymarfer meddygol modern yn dechrau mabwysiad ...

                                               

Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Cymerodd y Ganolfan gyfrifoldeb llawn am y sector Cymraeg i Oedolion ar 1 Awst 2016. Cyn hynny - ers 2006 - perthyn ir Canolfannau Cymraeg i Oedolion oedd y cyfrifoldeb hwnnw. Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Pwyllgor Craffu iw chynghori yn ei c ...

                                               

Gemau Olympaidd yr Haf 2012

Digwyddiad aml-chwaraeon rhyngwladol pwysig ydy Gemau Olympaidd yr Haf 2012, a adnabyddir yn swyddogol fel Gemaur XXX Olympiad ac a gynhelir yn Llundain, Lloegr o 27 Gorffennaf hyd 12 Awst 2012. Roedd oddeutu 10.000 o athletwyr o 204 o Bwyllgorau ...

                                               

Traethawd ymchwil

Traethawd hir a gyflwynir fel rhan o radd academaidd yw traethawd ymchwil, thesis, traethawd estynedig, neu draethawd doethurol. Ymdriniaeth gan yr awdur o bwnc penodol yw hi, syn cyflwyno ymchwil, darganfyddiadau a chasgliadau. Mae ei strwythur ...

                                               

Gradd (addysg)

Efallai eich bod yn chwilio am gradd academaidd. Mesuriadau safonedig i farcio disgyblion ar eu gwaith yw graddau. Gall gael eu rhoi fel llythrennaur wyddor, rhifau, disgrifiadau, canrannau, neu mewn rhai gwledydd fel "cyfartaledd pwyntiau gradd" ...

                                               

Seicometreg

Math o brofi seicolegol yw seicometreg a ddefnyddir i fesur gwybodaeth, galluoedd, agweddau meddwl, a nodweddion personoliaeth a hynny drwy holiaduron, profion, ac asesiadau. Mae nifer o fusnesau a sefydliadau llywodraethol yn defnyddio profion s ...

                                               

Gwaith cwrs

Gwaith a wneir gan fyrfyrwyr yn yr ysgol neu brifysgol yw gwaith cwrs syn cyfrannu at radd derfynol y disgybl, ond caiff ei asesu ar wahân iw arholiadau terfynol. Mae fel arfer yn cymryd ffurf traethodau neu adroddiadau neu waith ymchwil neu arbr ...

                                               

Gwybyddiaeth

Term gwyddonol am "broses y meddwl" yw gwybyddiaeth h.y. sut mae bodau dynol yn canfod, cofio, dysgu a meddwl am wybodaeth. Amrywiar defnydd or term mewn meysydd gwahanol; er enghraifft yn seicoleg a gwyddoniaeth gwybyddol, cyfeiria gan amlaf at ...

                                               

Gwybyddiaeth gymdeithasol

Amgodio, storio, adalw a phrosesu gwybodaeth syn ymwneud â chydryw, neu aelodau or un rhywogaeth, yn yr ymennydd ydy gwybyddiaeth gymdeithasol. Ar un adeg, cyfeiriai gwybyddiaeth gymdeithasol yn benodol at ddull o seicoleg gymdeithasol ller astud ...

                                               

Gwybodaeth

Mae sawl cysyniad gwahanol ir term gwybodaeth. Yn gyffredinol, maen cyfeirio at gasgliad o ddata ynglŷn â phwnc sydd yn helpu pobl i ddeall rhywbeth. Un gair sydd yn y Gymraeg, lle ceir information a knowledge yn y Saesneg. Gallai Gwybodaeth gyfe ...

                                               

Biocemeg

Biocemeg, neu weithiau cemeg biolegol, ywr astudiaeth o brosesau cemegol o fewn organebau byw. Mae llawer or astudiaeth yn ymwneud â phroteinau, carbohydradau, asidau niwcleig, lipidau, au ymadweithiau. Maer prosesau biocemegol hyn yn cynnwys rhe ...

                                               

Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)

Therapi seicolegol yw Therapi Gwybyddol Ymddygiadol sy’n gallu helpu pobl i reoli eu problemau trwy newid eu ffordd o feddwl ac ymddwyn. Fel arfer caiff ei ddefnyddio i drin unigolyn sy’n dioddef o bryder ac iselder. Hefyd gall CBT fod o ddefnydd ...

                                               

Myfyrdod Bwdhaidd

Modd o fyfyrdod crefyddol a ddefnyddir ym Mwdhaeth i geisio cyrraedd rhyddid ysbrydol nirfana yw myfyrdod Bwdhaidd. Gelwir y gwrthrych sylw yn kammatthana. Ceir pedwar cam Sansgrit: dhyana, Pali: jhana syn nodir daith o sylwr unigolyn or byd synh ...

                                               

Ymwybyddiaeth

Nid oes eglurhad syml o ymwybyddiaeth iw gael. Mae wedi cael ei ddiffinion fras fel clwstwr o briodoleddaur meddwl megis goddrychedd, hunan-ymwybyddiaeth, sentience, ar gallu i ganfod perthynas rhwng chi eich hun ach amgylchedd. Mae hefyd wedi ca ...

Users also searched:

...