ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2
                                               

Syniad

Yn ei ystyr mwyaf elfennol, rhywbeth sydd yn yr ymennydd pan fo rhywun yn meddwl yw syniad. Yn aml iawn, caiff syniadau eu creu fel cynrychioliad delweddol; h.y. delwedd o ryw wrthrych. Mewn cyd-destunau eraill, ystyrir syniadau yn gysyniadau, er ...

                                               

Set (mathemateg)

Mewn mathemateg, mae set yn gasgliad o wrthrychau gwahanol, a ystyrir fel gwrthrych. Er enghraifft, maer rhifau 2, 4, a 6 yn unedau unigryw wrth eu hystyried ar wahân, ond pan gânt eu hystyried ar y cyd, mewn grŵp, maent yn ffurfio set sengl o dr ...

                                               

Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd

Sefydlwyd Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar 3 Ebrill 1987 i ailddatblygu hen ardaloedd diwydiannol Caerdydd i greu Bae Caerdydd.

                                               

Model biofeddygol

Maer model biofeddygol syn gyffredin yn niwylliannaur gorllewin wedi esblygu or cynsail o gadwr gweithlun ffit i weithion gynhyrchiol’ trwy drin anhwylderaun effeithiol wrth iddyn nhw ymgodi, ac er bod ymarfer meddygol modern yn dechrau mabwysiad ...

                                               

Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Cymerodd y Ganolfan gyfrifoldeb llawn am y sector Cymraeg i Oedolion ar 1 Awst 2016. Cyn hynny - ers 2006 - perthyn ir Canolfannau Cymraeg i Oedolion oedd y cyfrifoldeb hwnnw. Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Pwyllgor Craffu iw chynghori yn ei c ...

                                               

Gemau Olympaidd yr Haf 2012

Digwyddiad aml-chwaraeon rhyngwladol pwysig ydy Gemau Olympaidd yr Haf 2012, a adnabyddir yn swyddogol fel Gemaur XXX Olympiad ac a gynhelir yn Llundain, Lloegr o 27 Gorffennaf hyd 12 Awst 2012. Roedd oddeutu 10.000 o athletwyr o 204 o Bwyllgorau ...

                                               

Traethawd ymchwil

Traethawd hir a gyflwynir fel rhan o radd academaidd yw traethawd ymchwil, thesis, traethawd estynedig, neu draethawd doethurol. Ymdriniaeth gan yr awdur o bwnc penodol yw hi, syn cyflwyno ymchwil, darganfyddiadau a chasgliadau. Mae ei strwythur ...

                                               

Gradd (addysg)

Efallai eich bod yn chwilio am gradd academaidd. Mesuriadau safonedig i farcio disgyblion ar eu gwaith yw graddau. Gall gael eu rhoi fel llythrennaur wyddor, rhifau, disgrifiadau, canrannau, neu mewn rhai gwledydd fel "cyfartaledd pwyntiau gradd" ...

                                               

Seicometreg

Math o brofi seicolegol yw seicometreg a ddefnyddir i fesur gwybodaeth, galluoedd, agweddau meddwl, a nodweddion personoliaeth a hynny drwy holiaduron, profion, ac asesiadau. Mae nifer o fusnesau a sefydliadau llywodraethol yn defnyddio profion s ...

                                               

Gwaith cwrs

Gwaith a wneir gan fyrfyrwyr yn yr ysgol neu brifysgol yw gwaith cwrs syn cyfrannu at radd derfynol y disgybl, ond caiff ei asesu ar wahân iw arholiadau terfynol. Mae fel arfer yn cymryd ffurf traethodau neu adroddiadau neu waith ymchwil neu arbr ...

                                               

Gwybyddiaeth

Term gwyddonol am "broses y meddwl" yw gwybyddiaeth h.y. sut mae bodau dynol yn canfod, cofio, dysgu a meddwl am wybodaeth. Amrywiar defnydd or term mewn meysydd gwahanol; er enghraifft yn seicoleg a gwyddoniaeth gwybyddol, cyfeiria gan amlaf at ...

                                               

Gwybyddiaeth gymdeithasol

Amgodio, storio, adalw a phrosesu gwybodaeth syn ymwneud â chydryw, neu aelodau or un rhywogaeth, yn yr ymennydd ydy gwybyddiaeth gymdeithasol. Ar un adeg, cyfeiriai gwybyddiaeth gymdeithasol yn benodol at ddull o seicoleg gymdeithasol ller astud ...

                                               

Gwybodaeth

Mae sawl cysyniad gwahanol ir term gwybodaeth. Yn gyffredinol, maen cyfeirio at gasgliad o ddata ynglŷn â phwnc sydd yn helpu pobl i ddeall rhywbeth. Un gair sydd yn y Gymraeg, lle ceir information a knowledge yn y Saesneg. Gallai Gwybodaeth gyfe ...

                                               

Biocemeg

Biocemeg, neu weithiau cemeg biolegol, ywr astudiaeth o brosesau cemegol o fewn organebau byw. Mae llawer or astudiaeth yn ymwneud â phroteinau, carbohydradau, asidau niwcleig, lipidau, au ymadweithiau. Maer prosesau biocemegol hyn yn cynnwys rhe ...

                                               

Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)

Therapi seicolegol yw Therapi Gwybyddol Ymddygiadol sy’n gallu helpu pobl i reoli eu problemau trwy newid eu ffordd o feddwl ac ymddwyn. Fel arfer caiff ei ddefnyddio i drin unigolyn sy’n dioddef o bryder ac iselder. Hefyd gall CBT fod o ddefnydd ...

                                               

Myfyrdod Bwdhaidd

Modd o fyfyrdod crefyddol a ddefnyddir ym Mwdhaeth i geisio cyrraedd rhyddid ysbrydol nirfana yw myfyrdod Bwdhaidd. Gelwir y gwrthrych sylw yn kammatthana. Ceir pedwar cam Sansgrit: dhyana, Pali: jhana syn nodir daith o sylwr unigolyn or byd synh ...

                                               

Ymwybyddiaeth

Nid oes eglurhad syml o ymwybyddiaeth iw gael. Mae wedi cael ei ddiffinion fras fel clwstwr o briodoleddaur meddwl megis goddrychedd, hunan-ymwybyddiaeth, sentience, ar gallu i ganfod perthynas rhwng chi eich hun ach amgylchedd. Mae hefyd wedi ca ...

                                               

Ieithyddiaeth

Yr astudiaeth wyddonol o iaith yw’r Ieithyddiaeth. Cynhwysar ddisgyblaeth yn bennaf ymchwil strwythur ac ystyr ieithyddol. Gelwir yr ail faes ymchwil yn semanteg; gramadeg ywr enw a roddir ar ymchwil strwythur ieithyddol, ac fe gynhwysa dri is-fa ...

                                               

Seicoleg

Seicoleg ywr astudiaeth or meddwl, ddamweni yn rhannol o astudiaeth ymddygiad. Sefydlwyd yn ddull wyddonol, mae gan seicoleg y cyferchnod uniongyrchol o ddeall unigolion a chyrchfanau trwy sefydlu egwyddorion cyffredinol ac ymchwilio achosion pen ...

                                               

Ganglion

Clwstwr o gelloedd nerfol ywr ganglia neu grŵp o gelloedd cyrff nerfol sydd wediu lleoli yn y system nerfol awtonomig ar system synhwyraidd. Maer ganglia yn lletya celloedd cyrff nerfau afferol a nerfau echddygol. Mae pseudoganglion yn edrych fel ...

                                               

Haniaeth

Peth syn bodoli fel syniad yn unig yw haniaeth. Nid yw haniaethau yn faterol, hynny yw nid ydynt yn bodoli yn nhermau amser nac ychwaith gofod. Fei chyferbynnir â diriaeth a ffenomenau materol.

                                               

Symbol

Endid, llun, gair ysgrifenedig, sain, neu farc arbennig yw symbol, syn cynrychioli rhywbeth arall drwy cysylltiad, tebygrwydd, neu gonfensiwn, yn arbennig gwrthrych materol a ddefnyddir i gynrychioli rhywbeth anweladwy. Mae symbolaun dangos a chy ...

                                               

Mathemateg bur

Y rhan honno o Fathemateg syn studiaeth o gysyniadau hollol haniaethol, heb ystyried sut iw cymhwyso nhw, yw mathemateg bur. Fei hadnabyddir fel un o ddwy gangen o fewn mathemateg ers y 19g, pan sylweddolwyd ei bod yn wahanol i fathemateg gymhwys ...

                                               

Y Noson Serennog

Darlun olew ar gynfas gan yr ôl-argraffiadydd or Iseldiroedd Vincent van Gogh ydy Y Noson Serennog. Peintiwyd ef ym mis Mehefin 1889 ac maen darlunior olygfa o ffenestr ddwyreinol ei ystafell mewn gwallgofdy yn Saint-Rémy-de-Provence, cyn toriad ...

                                               

Iaith

Cyfundrefn gyfathrebu yw iaith. Gelwir astudiaeth ieithoedd yn ieithyddiaeth. Maen cynnwys astudiaeth cystrawen, seineg a morffoleg iaith. Does dim cytundeb pryd y dechreuwyd defnyddio iaith gan yr hil ddynol. Mae amcangyfrifon yn amrywio o ryw d ...

                                               

Groeg (iaith)

Iaith Gwlad Groeg yw Groeg, sydd yn aelod o deulur ieithoedd Indo-Ewropeaidd, ac yn gangen ynddii hun. Mae ganddi hanes o ddogfennu o 3.500 o flynyddoedd, y mwyaf hir o unrhyw iaith y teulu hwn. Ysgrifennir yr iaith yn yr Wyddor Roeg. Mae 24 llyt ...

                                               

Cymdeithas yr Iaith

Mudiad protest syn ymgyrchu dros y Gymraeg ers 1962 yw Cymdeithas yr Iaith. Y cadeirydd presennol yw Mabli Siriol. Ers ei sefydlu mae’r Gymdeithas wedi cynnal ei hymgyrchoedd, ei phrotestiadau ai gweithgareddau er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymr ...

                                               

Corff rheoli iaith

Corff syn ceisio rheoli neu hyrwyddo iaith yw corff rheoli iaith. Ceir sawl enw amgen ar gyrff syn rheoli iaith, megis asiantaeth iaith a bwrdd iaith. Mae eu cyfansoddiad, eu cyfrifoldebau au pwerau yn amrywion fawr o wlad i wlad. Mae rhai ohonyn ...

                                               

Iaith swyddogol

Iaith swyddogol yw iaith syn cael ei defnyddio trwy ddeddf gwlad mewn dogfennau swyddogol. Does gan y DU ddim iaith swyddogol fel y cyfryw. Yng Nghymru nid ywr Gymraeg ar Saesneg yn ieithoedd swyddogol de jure ond maent yn ieithoedd swyddogol de ...

                                               

Menter Iaith

Corff neu gyfundrefn seiliedig ar y gymuned syn gweithio i godi proffiliau yr iaith Gymraeg o fewn bro leol yw Menter Iaith. Mae Mentrau Iaith yn cydweithio gydag unigolion, cyrff a busnesau lleol i hyrwyddor defnydd or iaith yn y fro. Y Fenter I ...

                                               

Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Corff statudol a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU fel rhan o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 oedd Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Derbyniodd y Bwrdd grant blynyddol gan y llywodraeth, £13.4 miliwn yn 2006–7, a oedd i fod iw ddefnyddio er mwyn "hybu a hwyluso" ...

                                               

Iaith ddadelfennol

Iaith heb ffurfdroadau syn cyfleu perthnasau gramadegol drwy ddefnyddio geirynnau neu drwy gystrawen neu ymadrodd mewn perthynas â geiriau eraill yw iaith ddadelfennol neu iaith analytig. Mewn ieithoedd dadelfennol maer morffemau yn rhydd, hynny ...

                                               

Saesneg

Iaith frodorol Lloegr ydyw Saesneg. Maen un o ddwy iaith swyddogol Cymru yn ogystal, ac yn un o ieithoedd mwyaf y byd. Datblygodd y Saesneg o iaith llwythau Germanaidd ag ymsefydlodd ym Mhrydain rhwng y bumed ar seithfed ganrif gan ddisodli iaith ...

                                               

Iaith arwyddion

Iaith syn cael ei chyfleu drwy batrymau o arwyddion corfforol yw iaith arwyddion, yn hytrach na phatrymau sain. Maen cyfuno siapiau a chyfeiriad y dwylo, y breichiau neur corff ac ystumiaur wyneb er mwyn cyfleu syniadaur unigolyn. Ble bynnag mae ...

                                               

Iaith Arwyddion Prydain

Yr iaith arwyddion fwyaf poblogaidd gan bobl fyddar yn y DU yw Iaith Arwyddion Prydain. Mae 125.000 o oedolion byddar yn y DU yn defnyddior iaith, yn ogystal a thua 20.000 o blant. Maer iaith yn defnyddio gofod a symudiad y dwylo, y corff, yr wyn ...

                                               

Polisi iaith

Polisi cyhoeddus syn ceisio dylanwadu ar ddefnydd iaith yw polisi iaith. Gall amrywio o hybu amlieithrwydd, a geir yn aml mewn democratiaethau amlddiwylliannol, i orfodi unieithrwydd, a geir yn aml mewn gwledydd awdurdodaidd. Gall polisi iaith gy ...

                                               

Strategaeth

Mae strategaeth yn gynllun lefel uchel i gyflawni un neu fwy o nodau dan amodau ansicrwydd. Yn yr ystyr o" gelfyddyd y cadfridog,” a oedd yn cynnwys nifer o is-setiau o sgiliau gan gynnwys tactegau, gwarchae, logisteg ac ati, dechreuodd y term ga ...

                                               

Strategaeth filwrol

Set o syniadau a weithredir gan sefydliadau milwrol i anelu at amcanion strategol yw strategaeth filwrol. Maen ymwneud â chynllunio a chynnal ymgyrchoedd milwrol, symud a lleoli lluoedd, a thwyllor gelyn. Ymhlith y strategwyr hanesyddol enwog yw ...

                                               

Strategaeth Iaith 1991 - 2001

Cyfrol syn cyflwyno cynnig ar gynllunio ieithyddol gan Carl Iwan Clowes yw Strategaeth Iaith 1991–2001. Fforwm Iaith Genedlaethol a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Dibynfentro

Strategaeth neu dechneg mewn trafodaethau neu wrthdaro yw dibynfentro sydd yn ceisio gwthior sefyllfa fel ei bod ar fin perygl ac yna tynnun ôl heb achosi distryw llwyr. Defnyddir y fath ddulliau yng ngwleidyddiaeth, cysylltiadau rhyngwladol, cys ...

                                               

Rhyfela athreuliol

Strategaeth filwrol yw rhyfela athreuliol sydd yn defnyddio athreuliad er mwyn ceisio gorchfygur gelyn. Maer ochr syn defnyddior strategaeth hon yn brwydror ochr arall yn raddol nes iddynt methu o ganlyniad i golledigion parhaol o luoedd ac adnod ...

                                               

Rhannu a rheoli

Strategaeth i ennill a chadw grym yw rhannu a rheoli trwy rannu grymoedd eraill yn rhannau llai sydd â llai o rym yn unigol, ac felly yn haws eu rheoli gan y grym syn gweithredur strategaeth. Caiff ei ddefnyddio yng nghysylltiadau rhyngwladol, yn ...

                                               

Bomio strategol

Strategaeth filwrol a ddefnyddir mewn rhyfel diarbed yw bomio strategol gydar nod o drechu cenedl-wladwriaeth elyniaethus trwy ddinistrio ei gallu economaidd i ryfela yn hytrach na dinistrioi lluoedd tir neu lyngesol.

                                               

Chwilio a dinistrio

Strategaeth filwrol a ddefnyddiwyd gan yr Unol Daleithiau yn ystod Rhyfel Fietnam oedd chwilio a dinistrio a oedd yn sail i ymgyrch Byddin yr Unol Daleithiau yn Ne Fietnam. Danfonwyd milwyr Americanaidd i diriogaeth y gelyn gan ddefnyddio hofrenn ...

                                               

Jenny Randerson

Gwleidydd Cymreig yw Jennifer Elizabeth Randerson, Barwnes Randerson, sydd yn aelod Democratiaid Rhyddfrydol o Dŷr Arglwyddi. Ganwyd Jennifer "Jenny" Randerson yn Llundain ac fei addysgwyd yng Ngholeg Bedford, Prifysgol Llundain. Roedd yn gynghor ...

                                               

Gwyddor filwrol

Astudiaeth achosion rhyfel ac egwyddorion tacteg filwrol yw gwyddor filwrol. Gellir hefyd defnyddior ffurf luosog gwyddorau milwrol syn cwmpasu hanes milwrol, technoleg filwrol, seicoleg filwrol, arweinyddiaeth, cyfraith filwrol, polisi amddiffyn ...

                                               

Tacteg filwrol

Yr agwedd ar wyddor filwrol syn canolbwyntio ar drefnu lluoedd, technegau defnyddio arfau, a symud ac arwain unedau milwrol er mwyn trechu gelyn mewn brwydr yw tacteg filwrol. Gelwir gweithred unigol syn rhoir fath gynlluniau ar waith hefyd yn da ...

                                               

Damcaniaeth gemau

Cangen o fathemateg gymhwysol yw damcaniaeth gemau syn dadansoddi sefyllfaoedd pan bo "chwaraewyr" yn gwneud penderfyniadau rhyngddibynnol ac yn ystyried strategaeth, megis gêm. Ymdrechir i ddatrys y gêm drwy bennu dewision gorau oll y chwaraewyr ...

                                               

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi

Saif Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi, neu yn llawn Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi a Chors Fochno ar arfordir gogledd Ceredigion, tua 7 milltir ir gogledd o Aberystwyth. Mae dan reolaeth Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Maen cynnwys tair safle ar w ...

                                               

Cosmos Mecsico

Planhigyn blodeuol o deulu llygad y dydd a blodyn haul ydy Cosmos Mecsico syn enw gwrywaidd. Maen perthyn ir teulu Asteraceae. Yr enw gwyddonol yw Cosmos bipinnatus ar enw Saesneg yw Mexican aster. Dawr gair "Asteraceae", sef yr enw ar y teulu hw ...

Users also searched:

...